Privacyverklaring

Privacyverklaring

Beedigdevertalingen.nl vindt de privacy van de bezoekers van onze website, onze klanten, onze medewerkers, onze vertalers en andere onderaannemers erg belangrijk. Daarom behandelen we alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Hieronder vindt u een beschrijving van de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen, hoe we ze verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Juridische grond, doeleinden van de gegevensverwerking en verwerkingswijze

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie, offertes of prijsramingen in verband met onze vertaaldiensten en/of bijbehorende diensten, en/of voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaaldiensten en/of bijbehorende diensten, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en partnerships.

Als u de applicatie op onze website gebruikt, ons bestanden bezorgt, of ons een e-mail stuurt, dan gaan wij steeds vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens.

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als noodzakelijk is voor het afhandelen van uw aanvragen/opdrachten en gedurende een redelijke termijn na uw laatste contact met onze diensten om u bij vervolgopdrachten sneller van dienst te kunnen zijn, of zolang als wettelijk is toegestaan.

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde of afgenomen diensten. Bij de uitvoering van vertaaldiensten geven we alleen gegevens door aan onderaannemers die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaaldiensten.

Wij bewaren uw gegevens ook in systemen die door derden worden verstrekt in de vorm van zogenaamde SaaS-oplossingen. Deze bewaring kan zowel binnen als buiten de Europese Unie plaatsvinden, maar is enkel mogelijk indien de betreffende derden kunnen aantonen dat ze voldoen aan de vereisten die worden opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan onze eigen strikte vertrouwelijkheidsnormen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verstrekkers van CRM-, projectmanagement-, vertaal- en betalingssystemen.

Wanneer de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken, en de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

Uw betalingsgegevens worden verwerkt door Mollie, een externe partij die de hoogste veiligheidsnormen hanteert bij de verwerking van betalingen. Wij krijgen zelf geen toegang tot uw betalingsgegevens, met uitzondering van een bevestiging of de betaling correct is uitgevoerd.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U beschikt te allen tijde over een inzagerecht in de door ons over u verzamelde gegevens, en kunt steeds verzoeken om ze te verbeteren in ons bestand.

U kunt ook vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen, en wij zullen een dergelijk verzoek binnen een redelijke termijn honoreren, mits de verwijdering wettelijk is toegestaan.

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt u een schriftelijk verzoek per e-mail sturen. Wij streven ernaar uw verzoek binnen een redelijke termijn te behandelen.

Aanpassingen in privacyverklaring

Wij behouden ons recht voor de privacyverklaring te wijzigen indien de wet- en regelgeving of onze dienstverlening dit vereisen.

Klachten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens

Bij eventuele klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens die u onderaan deze verklaring terugvindt. Wij streven ernaar om alle klachten binnen een redelijke termijn te behandelen.

Indien u vindt dat er geen afdoende gevolg wordt gegeven aan uw klacht, kunt u zich richten tot de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens, zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Veduta BV
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee
België
info@beedigdevertalingen.nl